Tagasiside
Leidsid vea? Midagi võiks muuta?
Ole hea ja kirjuta lühidalt, et saaksime sinu elamust parandada. Saada

Menüü kasutustingimused

Tere tulemast kasutama Menüü.ee veebilehte. Domeene menüü.ee, menuu.ee ja menyy.ee (edaspidi "Menüü" või "veebileht") haldab ja arendab Menu Holding OÜ. Palun tutvuge kasutustingimustega enne Menüü kasutamist. Menüü veebilehte kasutades kinnitate, et olete vähemalt 13-aastane ning et te nõustute käesolevate kasutustingimustega. Menüül on õigus Kasutustingimusi muuta, näidetes Kasutustingimuste juures ära viimase muutmiskuupäeva. Palun jälgige, kas alates teie viimasest külastusest on kasutustingimusi uuendatud.

Kui teil on küsimusi Menüü kasutamise kohta, tutvuge palun Korduma Kippuvate Küsimuste rubriigiga. Kui te sealt oma küsimustele vastust ei leia, saatke palun kiri aadressile info@menuu.ee.

Privaatsus ja isikuandmete töötlemine
Menüüle on kasutajate privaatsus oluline. Seetõttu on kindlaks määratud kasutaja kohta kogutav informatsioon ning selle kasutamise viisid.
Kuna Menüü täisfunktsionaalsuse kasutamine eeldab registreerimist, peab kasutaja registreerumisel esitama oma isikuandmeid. Oma isikuandmeid edastades olete nõus, et Menüü võib saadud informatsiooni kasutada, salvestada ja töödelda, et paremini mõista kasutajate vajadusi ning seeläbi oma teenuseid parendada. Muuhulgas võib Menüü kogutud ja salvestatud informatsiooni kasutada kasutajatega kontakteerumiseks ja teadete edastamiseks. Menüü ei kogu isikuandmeid alla 13 aastastelt isikutelt. Menüü võib automaatselt koguda tehnilist teavet, mida ei seostata konkreetsete isikutega. Tehniliseks teabeks võib muuhulgas olla näiteks informatsioon kasutajate poolt eelistatavate veebilehitsejate või operatsioonisüsteemide kohta, samuti informatsioon veebilehele suunava liikluse kohta. Menüü võib salvestada kasutajate arvutisse teatud informatsiooni
cookie´de kujul, eesmärgiga parendada veebilehe kasutusmugavust ja arendada teenuseid. Kui te ei soovi cookie´de salvestamist oma arvutisse, kustutage need oma arvutist või blokeerige nende loomine. Menüü ei anna, müü, rendi ega turusta Teie kohta käivaid isikuandmeid kolmandatele isikutele ilma eelneva loata ning tagab isikuandmete ning kasutajakontode informatsiooni privaatse ning turvalisena säilitamise ja hoidmise.

Kasutajaks registreerimine
Menüü veebilehe täismahus kasutamine eeldab registreerumist. Alla 13-aastastel isikutel ei ole lubatud kasutajaks registreeruda ega Menüüle oma isikuandmeid edastada. Registreerumise käigus loob kasutaja endale unikaalse kasutajanime ning parooliga kasutajakonto, mis võimaldab Menüü keskkonnas teenuseid kasutada. Kasutaja kohustub registreerumisel ja konto loomisel esitama tõest, täpset ja täielikku informatsiooni ning isikuandmete muutumisel neid koheselt kaasajastama. Kasutaja vastutab kõikvõimalike tagajärgede eest, mis tulenevad valede või ebatäpsete andmete esitamisest või isikuandmete kaasajastamata jätmisest. Registreerunud kasutaja vastutab oma kasutajanime ja parooli konfidentsiaalsuse ja kaitstuse eest.
Kasutaja on ainuisikuliselt vastutav kõigi tegevuste eest, mida tehakse tema kontot kasutades. Kasutajaks registreerumisega kaasneb kohustus teavitada koheselt Menüüd, kui on kahtlus, et kasutajakontot kasutatakse või võidakse tulevikus kasutada kellegi teise kui konto omaniku enda poolt. Kasutajakonto kaudu lisatud materjalid, retseptid, tekstid, kommentaarid ja hinnangud on reeglina avalikud ning nähtavad teistele lehekülje kasutajatele. Kõik registreeritud kasutajad osalevad automaatselt Menüü poolt korraldatud loosimistes ja auhinnamängudes, kui vastava auhinnamängu või loosimise tingimused nii sätestavad.

Varalised õigused
Menüü veebilehel kuvatav sisu, sealhulgas (kuid mitte ainult) graafilised kujunduselemendid ja nende paiknemine, tekstiline materjal, pildid, videod, kood ja kõikvõimalik muu materjal (edaspidi "Sisu") kuuluvad Menu Holding OÜ-le. Veebilehe sisu on lubatud kasutada vaid isiklikul otstarbel. Veebilehe sisu mistahes osa kasutamine kaubanduslikel või ärilistel eesmärkidel ilma Menüü eelneva kirjaliku loata on keelatud. Menüü jätab endale õiguse ilma ette teatamata keelata juurdepääs veebilehele isikutele, ja võtta kasutusele õiguskaitsemeetmeid isikute suhtes, kes on kasutanud veebilehe sisu muul kui isiklikul otstarbel.
Menüü.ee“ ja „Menüü“ kuuluvad Menu Holding OÜ-le. Menüü.ee logosid ei tohi kasutada, kopeerida, jäljendada ega modifitseerida ei tervikuna ega osaliselt ilma Menu Holding OÜ eelneva kirjaliku loata. Muud veebilehel kuvatud või mainitud kaubamärgid ja logod kuuluvad nende omanikele. Menüü võib omada muid kaubamärke, domeeninimesid, registreeringuid, patente, patenditaotlusi või intellektuaalset omandit, mida ei ole loetletud käesolevates kasutustingimustes. Kõik Menüü õigused, varad ja omandid, mida ei ole kasutustingimustes nimetatud, on kaitstud ja neid ei ole lubatud kasutada ilma Menüü eelneva kirjaliku nõusolekuta.

Viited ja lingid
On lubatud luua linke ning viidata Menüü veebilehel olevale sisule (nt retseptid, artiklid jne) tingimusel, et link ja/või lingiga koos esitatav informatsioon ei ole Menüü või sellel oleva sisu või teenuste suhtes vale, eksitav, halvustav, laimav või muul viisil Menüü mainet või huvisid kahjustav.
Menüü võib oma veebilehel luua linke ja viiteid kolmandate osapoolte poolt loodud veebisaitidele. Need võivad olla näiteks teenused või materjalid, mis võib pakkuda Menüü kasutajatele huvi. Menüü ei monitoori linkide ja viidete sihtkohas paiknevat kolmandate osapoolte sisu ega vastuta seal paikneva info tõesuse, täpsuse ja täielikkuse eest. Kasutaja nõustub, et kasutab linke kolmandate osapoolte sisule omal vastutusel.

Veebilehele lisatavad materjalid
Menüü kasutajad saavad Menüü veebilehte täiendada omapoolsete materjalidega, milleks võivad olla retseptid, pildid, arvustused, tekstid, artiklid, kommentaarid ja hinnangud, aga ka muud materjalid ja informatsioon, mida ei ole käesolevas nimistus loetletud (edaspidi „Materjalid“). Osa materjalidest on avalikult koheselt nähtavad teistele veebilehe kasutajatele. Retseptide ning toidupiltide puhul võib kasutaja taotleda nende avalikustamist. Materjalid vaadatakse enne avalikustamist üle moderaatori poolt. Menüül on õigus materjali avalikustamisest loobuda ilma kasutajale täiendavaid põhjendusi esitamata.
Kasutustingimustega nõustudes annab kasutaja Menüüle õiguse kasutada, kuvada, avalikult esitada, muuta, reprodutseerida, levitada, jagada, modifitseerida ja litsenseerida tema poolt Menüü veebilehele lisatud materjale. Seoses kasutaja poolt lisatud materjalide edasise kasutamisega ei kaasne kasutajale tasu või hüvitise maksmise kohustust. Menüü võib materjalide edasise kasutamise puhul viidata kasutajale kui materjalide autorile.
Kasutaja kinnitab, et tema isiklikult on oma konto kaudu veebilehel avaldatud materjalide autor, või et talle on materjalide autori poolt antud täielikud õigused ning volitused veebilehel materjalide avaldamiseks või ta on veendunud, et tema poolt lisatavate materjalide avaldamine on täielikult lubatud. Kasutaja vastutab kõikvõimalike tagajärgede eest, mis kaasnevad tema kasutajakonto kaudu veebilehele lisatud materjalide avaldamise ning kasutamisega. Kasutaja kinnitab, et tema poolt veebilehele lisatud materjalid ei ole vastuolus ühegi kolmanda isiku autoriõiguste, kaubamärgi õiguste või intellektuaalse omandi õigustega, ei paljasta ärisaladusi ega ole vastuolus ühegi muu seadusega. Kasutaja võtab täieliku vastutuse võimalike kahjunõuete täitmiseks ja kohustuste katmiseks, mis võivad tuleneda tema poolt veebilehele lisatud materjalidest. Menüül on õigus ilma ette teatamata lõpetada mis tahes materjalide kuvamine veebilehel.

Kasutusreeglid
Menüü veebilehele võib erinevate kanalite (foorumid, kommentaariumid, retseptikogud, teadetetahvlid jne) lisada omapoolseid materjale (tekstid, pildid, videod, failid ja muud infokandjad). Kasutaja tohib veebilehele materjale ja informatsiooni lisada ainult mitte-ärilistel eesmärkidel ning kasutaja on ainuisikuliselt vastutav enda kasutajakonto kaudu lisatud materjalide ja informatsiooni eest. Veebilehele ei ole lubatud lisada materjale, infot, sõnumeid, tekste, pilte või videoid, mida võib tõlgendada ebaseadusliku, kahjuliku, laimava, labase, rõveda, ahistava, ähvaradava, solvava, vääritu, eraelu puutumatust või avalikke õigusi riivava või kuriteole õhutavana. Samuti ei ole lubatud lisada materjale, mis võivad rikkuda kolmandate isikute õiguseid kaubamärgile või patendile, avaldada ärisaladuse või muul viisil kahjustada kellegi õiguseid intellektuaalsele või varalisele omandile.
Kasutaja kohustub veebilehte kasutades ning materjale lisades mitte esinema kellegi teisena ning kasutama oma kasutajakontot.
Ilma Menüü eelneva kirjaliku loata ei ole lubatud avaldada või levitada veebilehel teadaandeid, sõnumeid ja reklaame, mille avaldamisega võib kaasneda võimalik tulu kasutajale või mõnele kolmandale osapoolele.
Veebilehele ei ole lubatud lisada materjale, mis sisaldavad koodi, faile, või programme, mille eesmärgiks on kahjustada riist- või tarkvara või piirata veebilehe funktsionaalsust, levitada viiruseid või pahavara.

Vastutus, muutmine ja lõpetamine
Kasutaja on nõus kasutama Menüü veebilehte ja selle teenuseid hetkel kättesaadaval kujul. Kasutaja on teadlik, et Menüü ei garanteeri teenuste pidevat kättesaadavust ning võib muuta pakutavate teenuste olemust, teenuste tingimusi või lõpetada teenuste pakkumise. Kasutaja kasutab veebilehel olevat informatsiooni, materjale ja teenuseid täielikult omal vastutusel. Menüü ei luba ega taga, et kõik veebilehel kuvatavad materjalid (muuhulgas retseptid, ostunimekirjad, artiklid, nõuanded, kommentaarid) on täpsed, tõesed ja täielikud. Menüü kasutamisest tulenevate võimalike kahjude korral ei ole kahjude korvajaks Menu Holding OÜ või sellega seotud isikud. Menüü jätab endale õiguse igal ajal ja ilma ette teatamata muuta veebilehe sisu või lõpetada tegevus ja veebilehe kuvamine. Menüül on õigus igal ajal ja ilma etteteatmata blokeerida või takistada kasutaja juurdepääsu veebilehele ning eemaldada või kõrvaldada veebilehelt ilma ette teatamata materjale. Kui mõni käesolevate kasutustingimuste säte loetakse ebaseaduslikuks või õigustühiseks, ei tühista see käesolevate kasutustingimuste ülejäänud sätete kehtivust.

Kasutustingimusi viimati muudetud: 12.12.2012